On September 14, Nausícaa Hernández interviewed me on the program Té De Tot, on TV Girona. We were talking about illustration and the exhibition “Days of lockdown in Santa Eugènia“.

CAT. El passat dia 14 de setembre, la Nausícaa Hernández em va entrevistar al programa Té De Tot, de TV Girona. Vàrem parlar d’il·lustració i de l’exposició “Dies de confinament a Santa Eugènia“.

ESP. El pasado 14 de Septiembre, Nausícaa Hernández me entrevistó en el programa Té De Tot, de TV Girona. Estuvimos hablando de ilustración y de la exposición “Dias de confinamiento en Santa Eugènia“.

Leave a comment

Last Friday, September 4, we inaugurated the exhibition “Lockdown days in Santa Eugènia: sketches and illustrations“, which brings together 18 of my illustrations about the experience of confinement in the Girona neighborhood where I live. It was presented by Gemma Cortabitarte (manager of the Professional Association of Illustrators of Catalonia, APIC) and by Natàlia del Campo, president of the Association of Neighbors of Santa Eugània de Ter. The television program Nex Estiu connected live for all of Catalonia a few minutes before. The exhibition will be open until September 20 at Can Ninetes (Girona).

CAT. El passat divendres 4 de setembre, vàrem inaugurar l’exposició “Dies de confinament a Santa Eugènia: esbossos i il·lustracions“, que recull 18 il·lustracions meves fetes sobre l’experiència del confinament en el barri on visc de Girona. Va ser presentat per la Gemma Cortabitarte (gerent de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya, APIC) i la Natàlia del Campo, presidenta de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter. El programa de televisió Nex Estiu va connectar en directe per a tota Catalunya uns minuts abans. L’exposició romandrà oberta fins al 20 de setembre a Can Ninetes (Girona).

ESP. El pasado Viernes 4 de Septiembre, inauguramos la exposición “Días de confinamiento en Santa Eugènia: esbozos e ilustraciones“, que reúne 18 ilustraciones mías sobre la experiencia del confinamiento en el barrio de Girona donde vivo. Fue presentado por Gemma Cortabitarte (gerente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña, APIC) i por Natàlia del Campo, presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Eugània de Ter. El programa de televisión Nex Estiu conecto en directo par toda Cataluña unos minutos antes. La exposición se mantendrá abierta hasta el 20 de Septiembre en Can Ninetes (Girona).

Leave a comment

In this August’s issue, I was interviewed in El Full de l’Albera Marítima, the cultural magazine of my birth-town, Portbou. It has been a joy that they thought of me. Thank you very much!

CAT. En el número d’aquest mes d’agost, m’han entrevistat a El Full de l’Albera Marítima, la revista cultural del meu poble, Portbou. Ha estat una gran alegria que pensessin en mi. Moltes gràcies!

ESP. En el número de este mes de Agosto, me han entrevistado en El Full de l’Albera Marítima, la revista cultural de mi pueblo, Portbou. Ha sido toda una alegría que pensaran en mi. Muchas gracias!

Leave a comment

The exhibition that I inaugurate on September 4, Lockdown days in Santa Eugènia: sketches and illustrations, was the Theme of the Day in yesterday’s Diari de Girona (Girona city newspaper). You can read the article (in catalan) here.

CAT. L’exposició que inauguro el pròxim 4 de Setembre, Dies de confinament a Santa Eugènia: esbossos i il·lustracions, ha estat el Tema del Dia al Diari de Girona d’ahir. Pots llegir l’article aquí.

ESP. La exposición que inauguro el próximo 4 de Septiembre, Días de confinamiento en Santa Eugènia: esbozos e ilustraciones, ha sido el Tema del Día en el Diari de Girona de ayer. Puedes leer el artículo (en catalán) aquí.

Leave a comment

With great joy I can announce that: from September 1 to 20, you will be able to see in Can Ninetes (Girona), the exhibition Lockdown days in Santa Eugènia: sketches and illustrations.
It is a selection of 18 of the more than 40 drawings I made during the more than two months of lockdown. Illustrating has always been for me, in addition to my profession and my passion, a therapeutic tool. But in this exceptional situation, I got more involved than ever. I drew a lot, often from the balcony, to avoid the feeling of confinement. I wanted to capture what I saw on the street, but also what was happening inside me. I needed to draw, to be able to empty everything I felt!
They are sketches made with total freedom, quickly, looking for spontaneity and without too much graphic coherence between them. In short, they are fragments of a personal diary.
Now, I am fortunate to be able to exhibit them at the Centre Cívic Santa Eugènia. Art always ends up generating good things, also from the worst experiences!

CAT. Em fa molta il·lusió anunciar-vos que, de l’1 al 20 de setembre, podreu veure a Can Ninetes (Girona), l’exposició Dies de confinament a Santa Eugènia: esbossos i il·lustracions.
És un recull de 18 dels més de 40 dibuixos que vaig fer durant els més de dos mesos de confinament. Il·lustrar sempre ha estat per a mi, a més de la meva professió i la meva passió, una eina terapèutica. Però en aquesta situació tan excepcional, m’hi vaig agafar més que mai. Dibuixava molt, sovint des del balcó, per evitat la sensació d’enclaustrament. I plasmava el que veia a fora, al carrer, però sobretot també el que veia dins meu. Em calia dibuixar per poder buidar una mica tot el que sentia!
Són esbossos fets amb total llibertat, sovint molt ràpidament, buscant l’espontaneïtat i sense massa coherència gràfica entre ells. En definitiva, són un fragment de diari personal.
Ara, tinc la sort de poder-los exposar al Centre Cívic Santa Eugènia. L’art sempre acaba generant coses bones, també des de les pitjors de les experiències!

ESP. Con mucha alegría os puedo anunciar que, de el 1 al 20 de Septiembre, podréis ver en Can Ninetes (Girona), la exposición Dias de confinamiento en Santa Eugènia: esbozos e ilustraciones.
Es una selección de 18 de los más de 40 dibujos que hice durante los más de dos meses de confinamiento. Ilustrar siempre ha sido para mi, además de mi profesión y mi pasión, una vía terapéutica. Pero en esta situación tan excepcional, me involucre más que nunca. Dibujaba mucho, a menudo desde el balcón, para evitar la sensación de encierro. Y plasmaba lo que veía en la calle, pero sobretodo aquello que veía dentro de mi. ¡Necesitaba dibujar, para poder vaciar un poco todo lo que sentía!
Son esbozos hechos con total libertad, rápidamente, buscando la espontaneidad y sin demasiada coherencia gráfica entre ellos. En definitiva, son fragmentos de un diario personal.
Ahora, tengo la suerte de poderlos exponer en el Centre Cívic Santa Eugènia. ¡El arte siempre acaba generando cosas buenas, también desde las peores experiencias!

Leave a comment

The great writer and friend Meritxell Margarit has do a review of a book that I illustrated now a while ago, but which is one of my favorite works: “Como dos lunas llenas (Like two full moons)”, done side by side with the multicreative Fernando Catalán and with texts by Carlos Javier Rodríguez Jiménez. You can visit the website dedicated to the book at www.comodoslunasllenas.com and read the Meritxell review, here.

CAT. L’escriptora i amiga Meritxell Margarit ha redactat una ressenya sobre un llibre que vaig il·lustrar ara ja fa un temps, però que és una de les meves feines preferides: “Como dos lunas llenas“, fet braç a braç amb el multi-creatiu Fernando Catalán i amb testos de Carlos Javier Rodríguez Jiménez. Podeu visitar la web dedicada al llibre a www.comodoslunasllenas.com i llegir la ressenya de la Meritxell, aquí.

ESP. La escritora y amiga Meritxell Margarit ha redactado una reseña sobre un libro que ilustré ahora ya hace un tiempo, pero que es uno de mis trabajos preferidos: “Como dos lunas llenas“,  hecho codo a codo con el multicreativo Fernando Catalán y con textos de Carlos Javier Rodríguez Jiménez. Podéis visitar la web dedicada al libro en www.comodoslunasllenas.com y leer la reseña de Meritxell, aquí.

Leave a comment

These are some of the illustrations that I am currently doing, portraying neighborhood residents with African roots. It is a personal project that, perhaps, will grow …

CAT. Aquestes són algunes il·lustracions que estic fent actualment, retratant veïns del barri amb arrels africanes. És un projecte personal que, potser, creixerà…

ESP. Estas son algunas de las ilustraciones que estoy haciendo actualmente, retratando vecinos del barrio con raíces africanas. Es un proyecto personal que, quizá, crecerá…

Leave a comment

On May 19, along with other speakers, I participated in the Webinar about culture and ICT organized by AENTEG (Association of New Technologies Companies from Girona). It was broadcast live on Girona TV and from YouTube.

CAT. El passat 19 de maig, juntament amb altres ponents, vaig participar al Webinar sobre cultura i TIC organitzat per l’AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona). Va ser retransmès en directe per Televisió de Girona i des de YouTube.

ESP. El pasado 19 de Mayo, junto a otros ponentes, participé en el Webinar sobre cultura y TIC organizado por AENTEG (Asociación de Empresas de Nuevas Tecnologías de Girona). Se retransmitió en directo por Televisió de Girona i desde YouTube.

Leave a comment

Ràdio APIC is the new podcast of the Professional Association of Illustrators of Catalonia (which I am proud to preside over), created and produced by the illustrator Júlia Solans. In this first program I have been interviewed and we have talked about illustration, the Association and, of course, about the pandemic we are experiencing. You will find Ràdio Apic in iTunes, Podcaster and IVOOX, among others. And here, you can listen to the interview (in Catalan).

CAT. Ràdio APIC és el nou podcast de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (que tinc l’orgull de presidir), creat i produït per la il·lustradora Júlia Solans. En aquest primer programa he estat entrevistat, i hem parlat sobre il·lustració, l’Associació i, no cal dir-ho, sobre la pandèmia que estem vivint. Trobaràs Ràdio APIC a iTunes, Podcaster i IVOOX, entre d’altres. I aquí, pots escoltar l’entrevista.

ESP. Ràdio APIC es el nuevo podcast de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña (que tengo el orgullo de presidir), creado y producido por la ilustradora Júlia Solans. En este primer programa me han entrevistado y hemos hablado sobre ilustración, la Asociación y, por supuesto, sobre la pandemia que estamos viviendo. Encontrarás Ràdio Apic en iTunes, Podcaster i IVOOX, entre otros. I aquí, puedes escuchar la entrevista (en catalán).

Leave a comment

Sometimes, I also like to show my non-professional work, sketching just for pleasure! Lately, I’ve been drawing people I see on the street or on my train trips.

CAT. De tant en tant, també m’agrada mostrar la meva feina no professional, els esbossos que faig per gust! Últimament, em dedico a dibuixar gent que veig al carrer o en els meus viatges en tren.

ESP. De vez en cuando, también me gusta mostrar mi trabajo no profesional, os bocetos que hago por placer! Últimamente, me dedico a dibujar a la gente que veo por la calle o en mis viajes en tren.

Leave a comment

This weekend, Planeta Clarinet returns to L’Auditori of Barcelona. Pleased to be part of an extraordinary team!

Music …. Barcelona Clarinet Players
Choreography …. Constanza Brncic
Set design …. Sana Ojanguren
Illustrations and character design …. Xavi Ramiro

CAT. Aquest cap de setmana, torna Planeta Clarinet a L’Auditori of Barcelona. Encantat de formar part d’un equip extraordinari!

ESP. Este fin de semana, vuelve Planeta Clarinet a L’Auditori of Barcelona. ¡Encantado de formar parte de un equipo extraordinario!

Leave a comment

New animations for FrescCo restaurant chain. Christmas campaign. Characters design and illustrations: Xavi Ramiro – Animation: Pere Puig.

CAT. Noves animacións per a la cadena de restaurants FrescCo. Campanya de Nadal. Creació de personatges i il·lustracions: Xavi Ramiro – Animació: Pere Puig.

ESP. Nuevas animaciones para la cadena de restaurantes FrescCo. Campaña de Navidad. Creación de personajes e ilustraciones: Xavi Ramiro – Animación: Pere Puig.

Leave a comment

In the last Bill Festival 2019, organized by the APIC and held at the Utopia Markets in Barcelona, ​​I had the honor of moderating a round table with the title “Press and illustration: What is the contribution of the image?“. The guests were Mrs. Rosa Mundet (from La Vanguardia newspaper) and Mrs. Mirabel Fawcett (from The Economist weekly).

CAT. En aquest passat Bill Festival 2019, organitzat per l’APIC j celebrat a l’Utopia Markets de Barcelona, vaig tenir l’honor de moderar una taula rodona amb el títol “Premsa i il·lustració: Quina és l’aportació de la imatge?“. Les convidades eren la Sra. Rosa Mundet (del diari La Vanguardia) i la Sra. Mirabel Fawcett (del setmanari The Economist).

ESP. En el pasado Bill Festival 2019, organizado por APIC i celebrado en el Utopia Markets de Barcelona, tuve el honor de moderar una mesa redonda con el título “Prensa e ilustración: ¿Cuál es la aportación de la imagen?“. Las invitadas fueron la Sra. Rosa Mundet (del diario La Vanguardia) i la Sra. Mirabel Fawcett (del semanario The Economist).

Leave a comment

Tomorrow I will give, again, a masterclass about illustration applied to digital products to the students of the Center of Image and Multimedia Technology of the Polytechnic University of Catalonia in Terrassa. Looking forward to it!

CAT. Demà impartiré, de nou, una ponència sobre il·lustració aplicada a productes digitals als alumnes del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Amb moltes ganes!

ESP. Mañana impartiré, de nuevo, una ponencia sobre ilustración aplicada en productos digitales a los alumnos del Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia de la Universitat Politècnica de Catalunya en Terrassa. ¡Con muchas ganas!

Leave a comment

These days, and for a new year, I once again become a professor in the Postgraduate Degree in Digital Illustration and New Media at the prestigious Design College BAU, in Barcelona. As always, it is a joy to living this experience with a fantastic students.

CAT. Aquests dies, i per un nou any, torno a fer de professor al Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans, al prestigiós Centre Universitari de Disseny BAU, de Barcelona. Com sempre, és tot un goig viure aquesta experiència amb uns alumnes fantàstics.

ESP. Estos días, y por un nuevo año, vuelvo a hacer de profesor en el Postgrado en Ilustración Digital y Nuevos Medios, para el prestigioso Centro Universitario de Diseño BAU, de Barcelona. Como siempre, es todo un  placer vivir esta experiencia con unos alumnos fantásticos.

Leave a comment

New animation for FrescCo restaurant chain. Characters design and illustrations: Xavi Ramiro – Animation: Pere Puig.

CAT. Nova animació per a la cadena de restaurants FrescCo. Creació de personatges i il·lustracions: Xavi Ramiro – Animació: Pere Puig.

ESP. Nueva animación para la cadena de restaurantes FrescCo. Creación de personajes e ilustraciones: Xavi Ramiro – Animación: Pere Puig.

Leave a comment

Wow! Not every day I can see one of my illustrations printed in this size! It’s the poster I made for the children’s book fair Conte va! Va de contes.

CAT. No sempre puc veure una de les meves il·lustracions impresa en aquesta mida! És el poster que vaig fer per a la 7a Fira Conte va! Va de contes de Vilanova i la Geltrú.

ESP. No siempre puedo ver una de mis ilustraciones impresa en este tamaño! Es el póster que hice para la 7a Feria Conte va! Va de contes en Vilanova i la Geltrú (cerca de Barcelona).

Leave a comment

Since this summer I have the honor of being represented by The Bright Agency worldwide, except in Spain. They define themselves as “a collective of specialist agents, working across all areas of children’s publishing, art licensing, and illustration for design and advertising, representing the best in global talent“.
The experience is being excellent and we are already working on several projects for different countries.
You can see my space on the website of The Bright Agency here.

CAT. Des d’aquest estiu, tinc l’honor de ser representat per The Bright Agency a tot el món, exceptuant l’Estat espanyol. Es defineixen com “un col·lectiu de professionals, que treballa en totes les àrees de l’edició infantil, llicències i il·lustració per a disseny i publicitat, representant el millor del talent mundial“.
L’experiència està essent excel·lent i ja treballem en diversos projectes per diversos països.
Pots veure el meu espai a la web de The Bright Agency aquí.

ESP. Desde este verano tengo el honor de estar representado por The Bright Agency en todo el mundo, exceptuando el Estado español. Se definen cómo “un colectivo de agentes profesionales, que trabajan en todas las áreas de la edición infantil, licencias e ilustración para diseño y publicidad, representando lo mejor del talento mundial“.
La experiencia está siendo excelente y ya estamos estamos trabando en varios proyectos para distintos países.
Puedes ver mi espacio en la web de The Bright Agency aquí.

Leave a comment

Vacances! (s) – Holidays!- is one of the new stories from the “escola de les lletres – School of letters –” collection (Susana Peix and Xavi Ramiro, Salvatella Editorial). With this new consignment of three books, there are already 12!

CAT. Vacances! (s), és una de les noves històries de la col·leció “escola de les lletres” (Susana Peix i Xavi Ramiro, Salvatella Editorial). Amb aquesta nova tongada de tres llibres, ja en són 12!

ESP. ¡Vacaciones! (s), es una de las nuevas historias de la colección “escuela de las letras” (Susana Peix i Xavi Ramiro, Salvatella Editorial). ¡Con esta nueva remesa de tres libros, ya son 12!

Leave a comment

La TE quequeja (t) – The TEE stutters- is one of the new stories from the “escola de les lletres – School of letters –” collection (Susana Peix and Xavi Ramiro, Salvatella Editorial). With this new consignment of three books, there are already 12!

CAT. La TE quequeja (t), és una de les noves històries de la col·leció “escola de les lletres” (Susana Peix i Xavi Ramiro, Salvatella Editorial). Amb aquesta nova tongada de tres llibres, ja en són 12!

ESP. La TE tartamudea, es una de las nuevas historias de la colección “escuela de las letras” (Susana Peix i Xavi Ramiro, Salvatella Editorial). ¡Con esta nueva remesa de tres libros, ya son 12!

Leave a comment