These are some of the illustrations that I am currently doing, portraying neighborhood residents with African roots. It is a personal project that, perhaps, will grow …

CAT. Aquestes són algunes il·lustracions que estic fent actualment, retratant veïns del barri amb arrels africanes. És un projecte personal que, potser, creixerà…

ESP. Estas son algunas de las ilustraciones que estoy haciendo actualmente, retratando vecinos del barrio con raíces africanas. Es un proyecto personal que, quizá, crecerá…